بررسی فقهی و حقوقی اصول قانونی بودن مجازات در تعزیرات
29 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه رضوی مشهد