بررسی قواعد حاکم بر مجازاتهای حدی
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه رضوی مشهد
تاریخ دفاع: 1390