بررسی مبانی فقهی و حقوقی اجرای علنی کیفر
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : دانشگاه رضوی مشهد